معرفی اعضاء اصلی

محمد پوراسماعیلی (رییس هیئت مدیره)