محور تنوع زیستی

یکی از مهمترین فعالیت های نانو محیط زیست چکاوک ساخت نمونه های اسکلت طبیعی، تاکسیدرمی و نمونه های آزمایشگاهی جانوری می باشد. پروژه ها و خدمات مجموعه به در این زمینه به طور کامل به شرح ذیل می باشد. برای خرید هر کدام از موارد زیر می توانید به بخش سامانه فروش سایت مراجعه نمایید.

  1. اسکلت های طبیعی

  2. نمونه های تاکسیدرمی

  3. نمونه های فیکس، آلیزارین و اتاله

  4. سنگ، فسیل و صدف

  5. لام میکروسکوپ

  6. مولاژ و پوسترهای آموزشی